Zákon 106/1999 - svobodný přístup k informacím

Knihovny jsou podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím povinny poskytovat informace vztahující se k její působnosti.

Znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím naleznete na Portálu veřejné zprávy ČR (portal.gov.cz).

Vyčerpávající informace o této problematice naleznete v článku časopisu Knihovna Zákon o svobodném přístupu k informacím a knihovny.

Vzor povinně zveřejňovaných informací lze získat na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Konkrétní informace o vaší instituci žádejte od zřizovatele vaší knihovny.

Na webové stránky lze informaci o poskytování informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím prezentovat např. následovně:

Poskytování a zveřejňování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Knihovna **** je podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinna poskytovat informace vztahující se k její působnosti, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak.

Informace se poskytují na základě žádosti nebo jejich zveřejněním.

 

Poskytování informací na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelem o informaci může být každá fyzická nebo právnická osoba.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně:

telefonicky: u tohoto způsobu podání musí žadatel uvést své identifikační údaje, pokud je neuvede, nepovažuje se telefonát za podání a žádost se odloží (nevyřídí).

ústně: osobně

písemně: na adresu Knihovna **** ----  vaše adresa---- nebo elektronicky na adresu ----váš e-mail----.

Pokud žadatel o informace (žádající telefonicky nebo osobně) nebude spokojen s rozsahem a kvalitou poskytnuté informace, je třeba podat žádost písemně.

U písemného podání musí být zřejmé, komu je určeno a kdo jej činí (přesná adresa příjemce a odesílatele). Pokud tyto údaje písemná žádost neobsahuje, žádost se odloží.

Knihovna informace neposkytne v případech, které se týkají:

  • utajovaných skutečností,
  • obchodního tajemství,
  • důvěrnosti majetkových poměrů,
  • duševního vlastnictví.

Knihovna může omezit poskytnutí informace:

  • u informace vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům,
  • u informace dosud nerozhodnuté.

Poplatky za poskytnutí informací jsou stanoveny dle výše nákladů na poskytnutí těchto informací.

§§§§§

Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

1. Název:
Knihovna ******

2. Důvod a způsob založení:
Knihovna *** byla zřízena zřizovací listinou města **** dne X.XX.XXXX a stala se tak organizační složkou města *****. Zřizovatelem Knihovny je město **** zastoupené starostou *******, se sídlem v městě *******, ----vaše adresa------, okres -----váš okres-----. Knihovna ***** je zřízena za účelem poskytování vedřejných knihovnických a informačních služeb při zachování rovných podmínek pro všechny občany, k uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu zák. č. 257/2001 Sb. -----tyto informace naleznete ve zřizovací listině vaší knihovny-----.

3. Organizační struktura:
vedoucí knihovny: Jméno, příjmení e-mail:
knihovnice: Jméno, příjmení e-mail:
knihovnice: Jméno, příjmení e-mail:
.....

4. Kontaktní spojení:
Kontaktní spojení viz stránka Kontakt.

5. Bankovní spojení: ****

6. IČ: ****

7. DIČ: ****

8. Dokumenty:
Dokumenty viz podstránka Dokumenty (spadají sem řády, zákony, atd.).

9. Žádosti o informace:
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně, a to v souladu s ustanovením § 14,15,16 a 18 citovaného zákona.

10. Příjem žádostí a dalších podání:
Žádost lze adresovat a informace získat od zaměstanců. V pochybnostech o příslušnosti lze požádat o vysvětlující informaci nadřízeného pracovníka.

11. Opravné prostředky:
Opravné prostředky dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, tj. odvolání nebo stížnost, je nutno podat písemně nebo elektronicky na stejnou adresu jako byla podána žádost. Odvolacím orgánem je vedoucí knihovny (tajemník města atp.).

12. Formuláře:
Knihovna ***** nemá žádné formuláře.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:
Základní informace pro řešení životních situací viz Portál veřejné zprávy ČR - Životní situace.

14. Předpisy:
V platném znění viz web Národní knihovny ČR, sekce "Pro knihovny" - Legislativa, doporučení, standardy.

15. Úhrada za poskytování informací:
Poplatky za poskytnutí informací jsou stanoveny dle výše nákladů na poskytnutí těchto informací.

16. Licenční smlouvy:
Knihovna ***** nemá žádné licenční smlouvy.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
Knihovna***** je organizační složkou města ***** a její činnost v oblasti poskytování informací dle daného zákona je zahrnuta ve výroční zprávě Městského úřadu *****.

 

Poslední aktualizace **. **. 20**.